TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Satyn Alyş we Satyş Talaplary

Add Lead Free

Size hili örän oñat uny hödürleýäris.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Bizde satlyk paketlar bar

 • Türkmenistan
 • Satyjy

“Goja Gassap” et önümler dükany dürli görnüşli et önümlerini we bu ugurdaky hyzmatlaryny halka hödürleýär. Üns beriň! “Goja Gassap” et önümler dükany öz önümlerini we hyzmatlaryny elýeterli bahalardan, Size amatly bolan ýere baryp mangalda we peçde bişirip bermek arkaly Siz üçin giň mümkinçilikler döredip berýär. Öz işiniň ussady bolan “Goja Gassap” et önümler dükany dürli tagamlary taýýarlamak bilen eýýäm halkymyzyň uly hormatyny gazanmagy başarandygyny, bäsdeşlerinden öňe saýlanandygyny aýratyn bellemek gerek. Bu et önümleri dükanynyň aýratynlygy önümleriniň elin, halal we köpdürlüligi hem-de edilýän sargytlary, şol sanda Aşgabat şàheriniñ ähli ÿerine eltip berme hyzmatyny tiz ýerine ýetirýändigi bilen tapawutlanýar.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Umumy aýratynlyklar:

Her blokda 50 sany.

Korpusynyň materialy: Plastiki

Öndüriji ýurdy: Türkmenistan

Paket görnüşi: Karton

Markasy: "Erkin"

Korpusyň şekli: Tegelek

Korpusyň reňki: Gara, Gök, Gyzyl, Ýaşyl

Syýa reňki: Gara, Gök, Gyzyl, Ýaşyl

Автоматическая шариковая ручка "erkin"

Model: EPBP993BLK

Elýeterliligi: Stokda bar

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Russiýanyň we Ýewropanyň ýokary hilli, ygtybarly pol ýyladyjylary. Elektrik kabelli ýyladyş ulgamy: laminat, kafel, linolýum, haly astynda ýyladyş. Howuzlary we açyk meýdanlary ýyladyş. Aýna gyzdyryjylar, ýyladyjy düşek.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

PP D30 25kg halta/Big bag-kondisiýa
PP D382 25kg halta kondisiýa 
PE A4009 25kg halta kondisiýa 
PE T60 25kg halta/Big bag kondisiýa 
PE T50 25kg halta/Big bag kondisiýa
PP LH5088 25kg halta kondisiýa 
PP Z30 25kg halta kondisiýa
PE Inpipe 100 JAM 25kg halta kondisiýa
PP LH5072 25kg halta kondisiýa 
Içkerki bazar üçin (bölekleýin hem berip bolýa)

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Üzüm şitilleriniň "Tayfi" sorty, Garrygala gara sortlaryny optom hodurleyaris

 • Türkmenistan
 • Satyjy

"Öý Kömekçi" kompaniýasy Türkmenistanyň çäginde aşakdaky hyzmatlary hödürleýär: Kärhanalary hasaba almak, ýatyrmak, gaýtadan hasaba almak. Dürli resminamalar toplumy. Iş ideýalaryny taýýarlamak we wagyz etmek we iş meýilnamalaryny taýýarlamak. Siziň gazanmagyňyz üçin işleýäris! Şeýle hem dürli dillerden ýazylan terjimeler, möhür bilen kepillendiriş. Kompaniýamyzyň işgärleri islendik çylşyrymly resminamalary çalt, netijeli we başarnykly terjime ederler. Şertnamalaýyn uzak möhletli işlemek mümkin. Tölegi nagt we nagt däl görnüşde tölemek mümkin. Elektron arkaly hem işleýäris!!! Habarlaşmak üçin: +99312220223; +99312920223; +99312920224; +99365852714 (ykjam); +99312920225 (faks);

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Sargytlar boýunça size polipropilen (PP) we polietilen (PE) haltalary we rulonlary (tutowaçly) lomaý öndürýäris we hödürleýäris, esasy çig maldan 35sm-den 80sm çenli ululygy taýýarlaýarys. Hilini kepillendirýäris. Beýleki soraglar üçin +99365056556 jaň edip bilersiňiz.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Kompýuterleri we printerleri abatlamak, gurnamak, diagnostika, Windows-yň, programmalaryň we draýwerleriň ähli wersiýalaryny gurmak, torlary we marşrutizatorlary gurmak, guramalaryň we şahsyýetleriň ofisleri üçin internet gurmak we paýlamak, ýitirilen maglumatlary dikeltmek, wiruslary aýyrmak, gurmak, oýunlar we başgalar. Müşderä 24/7 barmak, amatly bahalar!

 • Türkmenistan
 • Satyjy