Satyn Alyş we Satyş Talaplary

Add Lead Free

Eksport üçin gara dtex 1800-2000 ýüplük gerek, eger bar bolsa bahalar, töleg şertleri we mukdary barada şahsy belgime +99363175265 habar bermegiňizi haýyş edýäris. Sag boluň.

 • Sent 20, 2022
 • Türkmenistan
 • Alyjy

Argon gazy 99,999% arassa we ýokary hilli

 • Sent 20, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Türkmenistanda ilkinji gezek Belgiýanyň meşhur '"Wolf'" awtoulag ýagy markasy '"Iltifat'" kompaniýasy tarapyndan paýlanyp başlandy. “Wolf Oil Corporation” (Belgiýa) dürli markalaryň häzirki zaman ýaglaryny öndürýän Ýewropadaky awtoulag çalgylaryny öndürýän iň uly we iň gadymy garaşsyz öndürijilerden biridir. Önümleri dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna eksport edilýär. '"Wolf'" önümleri köp awtoulag öndürijileri tarapyndan ýokary baha berildi. “Honda”, “Opel”, “Chevrolet”, “Isuzu”, “Cadillac” we beýleki global awtoulag ägirtleri, markaly ulaglarda ulanmak üçin Wolf ýaglaryny tassykladylar. PEÝDASY: • Wolf markasy Wolf Oil Corp.-ny esaslandyryjynyň adyndan gelip çykýar. • '"Wolf'" giň gerimli önümleri islendik ulag üçin çalgy zerurlyklaryny öz içine alýar • Wolf Oil Corp. ISO 9901 hil şahadatnamasy bar • Önümçilik we önümiň hiline gözegçilik General Motors (GM), Delphi we başgalar ýaly OEM-ler tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar. • Kompaniýanyň hyzmatlaryny Opel, General Motors, Merkuri we ş.m. ýaly meşhur kompaniýalar ulanýar. Önümler Mersedes Benz, VolksWagen, Volvo, BMW, Porsche we General Motors tarapyndan tassyklanandyr. Mundan başga-da, “Shell”, “Castrol”, “Texaco” ýaly işewür hyzmatdaşlar topary buýurmalaryny “Wolf Oil” kompaniýasyna berýärler.

 • Sent 20, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Ýörite siziň bellikleriňize we islegiňize görä internet-market açyp berýäris. Android & iOS üçin: 1-nji ýyl 15000man, soňky ýyllar: 10.000 man. Ýa-da hemişelik: 40000 man. Töleg görnüşi: Nagt ýa-da Nagt däl.

 • Sent 20, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Türkmenbaşy şäherinde içerki bazara D30 bar. Mukdary 100 ton. Bahasy 1185 $/tоn.

 • Sent 20, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Bizde eksport üçin resminamalary taýýar bolan bahasy 1.520 dollardan 325 ton PP D30 (hs kody 39021000) bar. FCA/FOB şertleri boýunça. Tölegi ýük ýüklenenden soň bank arkaly ýerine ýetirilmeli. Ýerleşýän ýeri Türkmenbaşy şäheri. Beýleki soraglar üçin +99365170031 telefon belgisi arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

 • Sent 20, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

3 sany 12 metrlik 40 ton deňiz konteýner satýaryn.

 • Sent 20, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Nigeriýadan eksport üçin keşýu hozlarym bar.

 • Sent 19, 2022
 • Nigeriýa
 • Satyjy

1.Windows gurnamak 2.Kartrij doldurmak 3.Antiwirus goraglylygy 4.Programma üpjünçiligi 5.Tor arkaly birikdirmek hyzmaty 6.Bejeriş işleri

 • Sent 19, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy