TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Satyn Alyş we Satyş Talaplary

Add Lead Free

PP D30 25kg halta/Big bag-kondisiýa
PP D382 25kg halta kondisiýa 
PE A4009 25kg halta kondisiýa 
PE T60 25kg halta/Big bag kondisiýa 
PE T50 25kg halta/Big bag kondisiýa
PP LH5088 25kg halta kondisiýa 
PP Z30 25kg halta kondisiýa
PE Inpipe 100 JAM 25kg halta kondisiýa
PP LH5072 25kg halta kondisiýa 
Içkerki bazar üçin (bölekleýin hem berip bolýa)

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Sargytlar boýunça size polipropilen (PP) we polietilen (PE) haltalary we rulonlary (tutowaçly) lomaý öndürýäris we hödürleýäris, esasy çig maldan 35sm-den 80sm çenli ululygy taýýarlaýarys. Hilini kepillendirýäris. Beýleki soraglar üçin +99365056556 jaň edip bilersiňiz.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Kompýuterleri we printerleri abatlamak, gurnamak, diagnostika, Windows-yň, programmalaryň we draýwerleriň ähli wersiýalaryny gurmak, torlary we marşrutizatorlary gurmak, guramalaryň we şahsyýetleriň ofisleri üçin internet gurmak we paýlamak, ýitirilen maglumatlary dikeltmek, wiruslary aýyrmak, gurmak, oýunlar we başgalar. Müşderä 24/7 barmak, amatly bahalar!

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Palma ýagy bar 200 tonna, ýerleşýän ýeri Aşgabat şäheri. 36/39; 555; 600 markalar diňe önümçilikler üçin, baha ýerinde gürleşmeli.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Erkin Plastik size ýokary hilli plastmassadan öndürilen önümleri hödürleýär:
Polipropilen haltalar (50*90;55*105)
Alýumin profilleri (P, G)
Asma potoloklar (4; 5; 6m)
Dünýäniň ähli ýurtlaryna eksport!!!

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Granulirlenen tehniki kükürt (hakyky bar), möhleti geçmedik.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Russiýa-Türkmenistan ugruna ýüklenmäge taýyn boş tentli furalar bar. Hytaý-Türkmenistan ugruna ýüklenmäge taýyn boş konteýnerli furalar bar. Russiýa-Türkmenistan ugruna ýüklenmäge taýyn mugt sowadyjylar bar. Whatsapp: +99362202625

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Türkmenistanda ilkinji gezek Belgiýanyň meşhur '"Wolf'" awtoulag ýagy markasy '"Iltifat'" kompaniýasy tarapyndan paýlanyp başlandy.
“Wolf Oil Corporation” (Belgiýa) dürli markalaryň häzirki zaman ýaglaryny öndürýän Ýewropadaky awtoulag çalgylaryny öndürýän iň uly we iň gadymy garaşsyz öndürijilerden biridir. Önümleri dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna eksport edilýär. '"Wolf'" önümleri köp awtoulag öndürijileri tarapyndan ýokary baha berildi. “Honda”, “Opel”, “Chevrolet”, “Isuzu”, “Cadillac” we beýleki global awtoulag ägirtleri, markaly ulaglarda ulanmak üçin Wolf ýaglaryny tassykladylar.
PEÝDASY:
• Wolf markasy Wolf Oil Corp.-ny esaslandyryjynyň adyndan gelip çykýar.
• '"Wolf'" giň gerimli önümleri islendik ulag üçin çalgy zerurlyklaryny öz içine alýar
• Wolf Oil Corp. ISO 9901 hil şahadatnamasy bar
• Önümçilik we önümiň hiline gözegçilik General Motors (GM), Delphi we başgalar ýaly OEM-ler tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar.
• Kompaniýanyň hyzmatlaryny Opel, General Motors, Merkuri we ş.m. ýaly meşhur kompaniýalar ulanýar. Önümler Mersedes Benz, VolksWagen, Volvo, BMW, Porsche we General Motors tarapyndan tassyklanandyr. Mundan başga-da, “Shell”, “Castrol”, “Texaco” ýaly  işewür hyzmatdaşlar topary buýurmalaryny “Wolf Oil” kompaniýasyna berýärler.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Nigeriyadan eksport ucin kesyu hozlarym bar.

 • Nigeriýa
 • Satyjy

Argon gazy 99,999% arassa we yokary hilli

 • Türkmenistan
 • Satyjy