TRADE.COM.TM saýtynyň ulanyjy düzgünnamasy

Ulanyjy www.trade.com.tm saýtynda (mundan beýläk Saýt diýlip atlandyrylýar) hasaba almak ýa-da Bildirişleri gözlemek / görmek üçin Saýtdan peýdalanmak bilen şu Ulanyjy düzgünnamasy (mundan beýläk “UD” atlandyrylýar) bilen razylaşýar we saýty ulanmak bilen baglanyşykly onda görkezilen hukuklary we borçlary öz üstüne alýar.

Saýtda telekeçilik işini amala aşyrmaga gönükdirilen bildirişler tölegli, döwlet kärhanalary üçin tölegsiz ýerleşdirilýär. Ulanyjylar Saýtyň mümkinçiliklerini ynsaply ulanmaga borçludyr we Saýtyň hakyky maksatlaryna laýyk gelmeýän Bildirişleriň ýerleşdirilmegine ýol bermeli däldir.

1. Ylalaşygyň mazmuny

 • 1.1 Ýerine ýetiriji şu Ulanyjy düzgünnamasynyň şertlerinde öz hyzmatlaryny hödürleýär. Ulanyjy düzgünnamasy Ýerine ýetiriji tarapyndan duýdurmazdan üýtgedilip bilner.
 • 1.2 Ulanyjy düzgünnamasynyň täze görnüşi UD-nyň täze görnüşi bilen başga düzgün göz öňünde tutulmadyk bolsa, saýtda ýerleşdirilen pursatyndan güýje girýär.

2. Hyzmatlaryň beýany

 • Saýt Ulanyjynyň ygtyýarlyk etmäge (teklip hödürlemäge) hukugy bolan Harytlar (Önümler / Hyzmatlar) bilen baglanyşykly geleşik baglaşmak üçin näbelli topara iberilen teklipleri ýüze çykyp biljek howplary we jogapkärçiligi öz üstüne alyp ýerleşdirmäge Ulanyja mümkinçilik berýän, saýtyň beýleki ulanyjylaryna bolsa öz islegi boýunça we öz jogapkärçiligi bilen Ulanyjy tarapyndan Saýtda ýerleşdirilen teklipleri kabul etmäge ýa-da kabul etmezlige, Saýtdaky bildiriş goýan Ulanyjy bilen degişli geleşigi baglaşmaga ýa-da baglaşmazlyga mümkinçilik berýän internet platformasydyr.

3. Ýerine ýetirijiniň hukuklary we borçlary

 • Saýt Ulanyjynyň ygtyýarlyk etmäge (teklip hödürlemäge) hukugy bolan Harytlar (Önümler / Hyzmatlar) bilen baglanyşykly geleşik baglaşmak üçin näbelli topara iberilen teklipleri ýüze çykyp biljek howplary we jogapkärçiligi öz üstüne alyp ýerleşdirmäge Ulanyja mümkinçilik berýän, saýtyň beýleki ulanyjylaryna bolsa öz islegi boýunça we öz jogapkärçiligi bilen Ulanyjy tarapyndan Saýtda ýerleşdirilen teklipleri kabul etmäge ýa-da kabul etmezlige, Saýtdaky bildiriş goýan Ulanyjy bilen degişli geleşigi baglaşmaga ýa-da baglaşmazlyga mümkinçilik berýän internet platformasydyr.

3. Ýerine ýetirijiniň hukuklary we borçlary

3.1 Hukuklar

 • 3.1.1 Hiç hili ýagdaýda Saýty ulanmak ýa-da ony ulanyp bilmezlik bilen baglanyşykly ýüze çykan zyýan, ýitgi ýa-da çykdajylar üçin Ýerine ýetiriji jogapkärçilik çekmeýär.
 • 3.1.2 Ýerine ýetirijiniň islän wagty Ulanyjynyň şu UD-na laýyklygyna Bildirişleri tötänleýin barlamaga, şol sanda programma serişdelerini ulanmak bilen awtomatiki görnüşde barlamaga hukugy bardyr. Bozmalar ýüze çykan ýagdaýynda, şol sanda şeýle hukuk bozmalary barada üçünji taraplardan şikaýatlar alnan ýagdaýynda, Ýerine ýetiriji Saýtyň ol ýa-da beýleki hyzmatlaryna Ulanyjynyň elýeterliligini togtatmaga ýa-da bes etmäge, şol sanda Ulanyjyny habardar etmezden, Bildirişleri we / ýa-da şahsy otagyna elýeterliligini ret etmäge ýa-da blokirlemäge haklydyr.

3.2 Borçnamalar

 • Şu Ulanyjy düzgünnamasynyň çäklerinde Ýerine ýetiriji şu aşakdakylara borçlanýar:
 • Ulanyja Saýtda Bildirişleri ýerleşdirmek, şol pursatda Ýerine ýetiriji tarapyndan kesgitlenen düzgünlere we çäklendirmelere laýyklykda Saýtyň binýadynda bolan beýleki ulanyjylaryň Bildirişlerini gözlemek we Bildirişleri aýyrmak mümkinçiligini bermek.

4. Hasaba alyşda Ulanyjynyň borçnamalary

 • Şu Ulanyjy ylalaşygynyň çäklerinde Ulanyjy şu aşakdakylara borçlanýar:
 • 4.1 Şu UD-nyň aýrylmaz bölegi bolan Bildirişleri neşir etmegiň düzgünlerini bilmek we ýerine ýetirmek.
 • 4.2 Saýt arkaly islendik usulda Türkmenistanyň kanunçylygyny bozýan maglumatlary ýerleşdirmezilk.
 • 4.3 Deslapdan dogry bolmadyk maglumaty goýmazlyk.
 • 4.4 Ulanyjynyň degişli hukuklary bolmadyk ýagdaýynda, Saýty ulanmak arkaly materiallary we / ýa-da Önümleri (Işleri / Hyzmatary) ýerleşdirmezlik we / ýa-da ibermezlik. Bu düzgün awtorlyk hukugy, söwda nyşany, patentler bilen goralýan materiallara, şeýle hem maglumatlary, gizlinligi, ýerlemek üçin degişli rugsatnamany almak zerurlygy bolan harytlary (şeýle rugsatlar we ş.m. ýok bolsa) ýaýratmazlyk hakynda ylalaşyklary bilen goralýan materiallara degişlidir.
 • 4.5 Saýtyň maglumat howpsuzlygyny bozmazlyk.
 • 4.6 Özüňi başga biriniň ady ýa-da başga biriniň (şahsy adamyň ýa-da guramanyň) adyndan tanatmazlyk. Beýleki ulanyjylary we Saýtyň administrasiýasyny islendik usul arkaly özi baradaky maglumatlary bilen ýalňyşdyrmazlyk.
 • 4.7 Awtory Ulanyjy bolmadyk ýagdaýynda, Saýtdaky materiallary ýok etmezlik we / ýa-da üýtgetmezlik.
 • 4.8 Telefon belgileri, poçta salgylary, elektron salgysy baradaky maglumatlary Saýtyň maksadyndan başga maksatlar üçin ulanmazlyk (Bildirişleri gözlemek, görmek we ýerleşdirmek).
 • 4.9 Başga biriniň telefon belgisini ýa-da Ulanyjynyň ulanmaga hukugy bolmadyk salgysyny ulanyp hasaba alynmazlyk.
 • 4.10 Şahsy otaga girmek üçin açarsözüni üçünji taraplara bermezlik. Ulanyjy şahsy otagynyň açarsözüni başga bir adama bilkastlaýyn ýa-da tötänleýin bermegi netijesinde ýüze çykan ähli zyýanlar üçin Ulanyjy doly jogapkärçilik çekýär. Ulanyjy açarsözüniň gizlinligini saklamak we Saýty açarsözi arkaly islendik şekilde ulanylmagy üçin jogapkärçilik çekýär.

5. Şu aşakdaky Bildirişleriň Saýtda çap edilmegine ýol berilmeýär:

 • 5.1 Türkmenistanyň kanunçylygyny bozýan bildirişler (zorlugy, jynsy duşmançylygy, pornografiýany wagyz edýän bildirişler we ş.m.).
 • 5.2 Umumy kabul edilen ahlak we ahlak kadalaryny bozýan bildirişler.
 • 5.3 Saýtyň Syýasatyna we Saýtda Bildirişleri ýerleşdirmegiň kadalaryna ters gelýän maglumatlar.
 • 5.4 Ýerlemek üçin ýörite rugsatnamalary talap edýän we şeýle rugsatnamalary bolmadyk Harytlar (Işler / Hyzmatlar) hakynda teklip bolan bildirişler.
 • 5.5 Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygy we / ýa-da halkara şertnamalary bilen dolanyşygy çäklendirilen ýa-da gadagan edilen Harytlar (Işler / Hyzmatlar) hakynda teklip bolan bildirişler.

6. Saýtyň materiallaryny ulanmak

 • 6.1 Saýtyň her ulanyjysy öz adyndan iberilen maglumatlar we şol Bildirişleriň netijeleri üçin jogapkärdir.
 • 6.2 Saýt diňe maglumatlary geçirmek üçin serişdedir we Ýerine ýetiriji onuň dogrulygy we wajyplygy üçin hiç hili jogapkärçilik çekmeýär.
 • 6.3 Ýerine ýetiriji Saýtdan geleňsiz, nädogry ýa-da deslapdan doly däl maglumatlary aýyrmak üçin ähli tagallalary edýär, ýöne netijede munuň jogapkärçiligi ony ýerleşdiren şahslara degişlidir.

7. Kepillikler we jogapkärçilik

 • 7.1 Ulanyjy özbaşdak, öz islegi boýunça we Ýerine ýetirijiniň gözegçiliginden daşary Saýtda mahabat häsiýetine eýe bolup biljek Bildirişleri ýerleşdirýändigi sebäpli, Türkmenistanyň “Mahabat barada” Kanunynda göz öňünde tutulan netijeleri bilen Ulanyjy tarapyndan Saýtda ýerleşdirilen ähli Bildirişler babatynda degişlilikde mahabaty beriji we mahabaty paýlaýjy hasaplanýar.
 • 7.2 Goşmaça maglumat üçin: “Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda” minjust.gov.tm
 • 7.3 Ýerine ýetiriji Saýt tarapyndan ulanylýan programma üpjünçiliginiň, serwerleriň we kompýuter ulgamlarynyň ýalňyşlyklardan we kompýuter wiruslaryndan erkindigini kepillendirmeýär. Eger Saýtyň ulanylmagy maglumatlaryň ýitmegine ýa-da enjamlaryň zaýalanmagyna sebäp bolan bolsa, Ýerine ýetiriji munuň üçin jogapkärçilik çekmeýär.

Şu şertnama Ýerine ýetiriji we Ulanyjy arasynda agentlik gatnaşyklaryny, bileleşik gatnaşyklaryny, bilelikdäki iş boýunça gatnaşyklaryny, şahsy hakyna tutmak gatnaşyklaryny ýa-da şu ylalaşykda açyk göz öňünde tutulmadyk beýleki gatnaşyklary gurmak hökmünde düşünip bilinmez.