×
Kategoriýalar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME

Şahsy maglumatlaryň goragy

Bu sahypa www.trade.com.tm we onuň ykjam programmasyny ulanyjylaryň şahsy maglumatlarynyň gaýtadan işlenilmegi we goralmagy baradaky düzgünler baradadyr.

Şahsy maglumatlaryň goragy baradaky düzgünler 2014-nji ýylyň 20-nji dekabrynda kabul edilen № 159-V belgili “Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň talaplaryna laýyklykda düzüldi.

TM TRADE şahsy maglumatlaryň gizlinligini we howpsuzlygyny goramaga möhüm ähmiýet berýär. Şoňa laýyklykda şahsy maglumatlary rugsatsyz girmekden, ýitirmekden ýa-da aýan etmekden goramak üçin zerur tehniki we administratiw howpsuzlyk çäreleri görülýär.

Maglumatlaryň ýygnalmagy, gaýtadan işlenmegi we paýlaşylmagy

Biz size TM TRADE -ň hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik bermek, profili döretmek, bildirişleri ýerleşdirmek, hyzmatlara töleg geçirmek şeýle hem, web saýtymyzyň we onuň ykjam programmasynyň kadaly işlemegini hem-de howpsuzlygyny üpjün etmek, hyzmatlaryň hilini gowulandyrmak üçin şahsy maglumatlary gaýtadan işleýäris.

Türkmenistanyň kanunlaryny berjaý etmek üçin zerur bolan halatlardan başga ýagdaýda, biz siziň maglumatlaryňyzy kompaniýamyzyň daşyndaky üçünji tarap bilen paýlaşmaýarys we haýsydyr bir tarapa satmaýarys.

Şahsy maglumatlaryň eýesiniň hukuklary

Siziň kompaniýamyza ýüz tutmak bilen aşakda görkezilenleri etmäge hukugyňyz bardyr:

• Şahsy maglumatlaryňyzyň gaýtadan işlenýändigini ýa-da işlenmeýändigini öwrenmek

• Şahsy maglumatlaryňyz gaýtadan işlenen bolsa, bu hakda maglumat soramak

• Şahsy maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemegiň maksadyny we olaryň maksada laýyk ulanylyp ulanylmaýandygyny öwrenmek

• Şahsy maglumatlaryňyzyň doly däl ýa-da nädogry işlenilen halatynda düzedilmegini soramak

• Şahsy maglumatlaryňyzyň pozulmagyny ýa-da ýok edilmegini soramak

Salgylar

TM TRADE, beýleki web sahypalaryna girmek üçin berlen baglanyşyklaryň howpsuzlygy we gizlinligi üçin jogapkärçilik çekmeýär. Bu sahypalara girmegiň netijesinde ýüze çykyp biljek maddy ýa-da ahlak ýitgileri üçin hiç hili jogapkärçilik çekmeýär.

Ulanyjylaryň TM TRADE web saýtyny we ykjam programmasyny ulanmaga dowam etmegi, ýokarda agzalan şertleri kabul edýändiklerini aňladýar. Web saýdymyzyň bu düzgünleri öňünden duýdurmazdan üýtgetmäge we täzelemäge hukugy bardyr.