TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Satyn Alyş we Satyş Talaplary

Add Lead Free

"Bezegli Mebel" kärhanamyz size mebel, gapy we žalýuz hyzmatlary bilen tanyşdyrýar. Bizde mebel we gapylary restowrasiýa, durkuny täzelemek işleri hem alnyp barylýar. Aşhana mebeli, ýatylýan otag mebeli, prihožka, plintus, gapy, mebel gapa degişli žalýuzlaryň islendik görnüşleri bar we sargyt edip bilersiniz!

 • Türkmenistan
 • Satyjy

"Aýly Şöhle" hojalyk jemgyýeti birnäçe ýyl bäri sendwiç pannelleriniň önümçiligi bilen meşgullanyp gelýär. Bu ýerde öndürilýän panellere bolan islegler gün-günden artýar. Dürli galyňlykdaky sendwiç panneller ýokary hili bilen tapawutlanýar. Kärhanamyza daşary ýurt maýa goýumlary bilen gyzyklanýarys we zawodyň satuwyny hem göz öňünde tutýarys. Ähli soraglar boýunça ýokarda görkezilen belgilere ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Hususy gozgalmaýan emläk satuwy.

Söwda merkezi.

892m2, 2 gatly bina,
- 2-nji gat: dürli kwadratly 14 otag (22,4 m2-den 43,68 m2);
-1 gat: 5 otag (77,4 m2-den 91,4 m2);
un sehi (120 m2)
-2 ammar otagy.
emläkleriň hemmesini kärendeçiler eýeleýär.

Restoran.

1442 m². Düzümi:
- oýunjak 500 m², 400 ýer üçin
-2 orta zal,
-4 kabinet.
-bar,
- aşhana, önümçilik we ammar enjamlary, mangal, konditer önümleri, stasionar sowadyjy otag, garaž, nawes. Restoranyň doly enjamlary.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Size hili örän oñat uny hödürleýäris.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Bizde satlyk paketlar bar

 • Türkmenistan
 • Satyjy

“Goja Gassap” et önümler dükany dürli görnüşli et önümlerini we bu ugurdaky hyzmatlaryny halka hödürleýär. Üns beriň! “Goja Gassap” et önümler dükany öz önümlerini we hyzmatlaryny elýeterli bahalardan, Size amatly bolan ýere baryp mangalda we peçde bişirip bermek arkaly Siz üçin giň mümkinçilikler döredip berýär. Öz işiniň ussady bolan “Goja Gassap” et önümler dükany dürli tagamlary taýýarlamak bilen eýýäm halkymyzyň uly hormatyny gazanmagy başarandygyny, bäsdeşlerinden öňe saýlanandygyny aýratyn bellemek gerek. Bu et önümleri dükanynyň aýratynlygy önümleriniň elin, halal we köpdürlüligi hem-de edilýän sargytlary, şol sanda Aşgabat şàheriniñ ähli ÿerine eltip berme hyzmatyny tiz ýerine ýetirýändigi bilen tapawutlanýar.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Umumy aýratynlyklar:

Her blokda 50 sany.

Korpusynyň materialy: Plastiki

Öndüriji ýurdy: Türkmenistan

Paket görnüşi: Karton

Markasy: "Erkin"

Korpusyň şekli: Tegelek

Korpusyň reňki: Gara, Gök, Gyzyl, Ýaşyl

Syýa reňki: Gara, Gök, Gyzyl, Ýaşyl

Автоматическая шариковая ручка "erkin"

Model: EPBP993BLK

Elýeterliligi: Stokda bar

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Russiýanyň we Ýewropanyň ýokary hilli, ygtybarly pol ýyladyjylary. Elektrik kabelli ýyladyş ulgamy: laminat, kafel, linolýum, haly astynda ýyladyş. Howuzlary we açyk meýdanlary ýyladyş. Aýna gyzdyryjylar, ýyladyjy düşek.

 • Türkmenistan
 • Satyjy

Üzüm şitilleriniň "Tayfi" sorty, Garrygala gara sortlaryny optom hodurleyaris

 • Türkmenistan
 • Satyjy

"Öý Kömekçi" kompaniýasy Türkmenistanyň çäginde aşakdaky hyzmatlary hödürleýär: Kärhanalary hasaba almak, ýatyrmak, gaýtadan hasaba almak. Dürli resminamalar toplumy. Iş ideýalaryny taýýarlamak we wagyz etmek we iş meýilnamalaryny taýýarlamak. Siziň gazanmagyňyz üçin işleýäris! Şeýle hem dürli dillerden ýazylan terjimeler, möhür bilen kepillendiriş. Kompaniýamyzyň işgärleri islendik çylşyrymly resminamalary çalt, netijeli we başarnykly terjime ederler. Şertnamalaýyn uzak möhletli işlemek mümkin. Tölegi nagt we nagt däl görnüşde tölemek mümkin. Elektron arkaly hem işleýäris!!! Habarlaşmak üçin: +99312220223; +99312920223; +99312920224; +99365852714 (ykjam); +99312920225 (faks);

 • Türkmenistan
 • Satyjy