YURT TASLAMA

Gundogar köçe, jaý 25, Aşgabat/Türkmenistan

YURT TASLAMA
Biz barada

"Ýurt Taslama"- ýaşaýyş we jemgyýetçilik interýerlerini, dürli ölçegdäki binagärlik desgalaryny, 3D animasiýasynda ýöriteleşen dizaýn we binagärlik hyzmatlaryny hödürleýän kompaniýasydyr.
 Biz, häzirki döwrüň zerurlyklaryny kanagatlandyrýan we geljegi göz öňüne tutup giňişlikleri döretmäge çalyşýarys. Belli bir meseleleri ýatdan çykarmazdan, ýerine ýetirilen işimizde aýratyn tehnologiýalary we materiallary saýlamakda-da, obýekti ulanylmagyndaky üýtgeşiklige esaslanýar. Her taslamada täze standartlary kesgitlemäge we adaty formaty azajyk üýtgetmäge çalyşýarys.
Adamlaryň nähili ýaşaýandyklary, häzirki wagtda ýetmezçiligi we olara näme berip biljekdigimiz baradaky düşünjämizi suratlandyrmak isleýäris!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta