TM CODE

Türkmenbaşy şäheri, A.Nyýazow köçesi 27-nji jaý, Balkan/Türkmenistan

tm code
Biz barada

Siziňem öz WEB saýtynyz bolsun diýýän bolsaňyz – bize bil baglaň!
* Işiňizi Tanadyň – ýerine ýetirýän işleriňizi, hyzmatlaryňyzy eger-de önümçilik bilen meşgullanýan bolsaňyz önümleriňizi tanadýan mahabat web sahypaňyzy taýýarlap bereýli
* WEB saýty we ykjam programmaňyzy (mobil app) ANDROID we IOS üçin ýasaýarys
* 4 dilde web saýt ýazmak hyzmaty (Türkmen Inlis Rus Türk)
* Ýöriteleşdirilen Web sahypaňyz – siziň islegiňize görä web sahypaňyzy şekillendirip taýýarlap berýäris. 
* Biz size online biznesiňizi döretmäge professional hyzmatyny hödürleýäris.
* Internet söwda we Internet biznes  - täsirli onlaýn satyş etmek/ söwda sebedi / töleg integrasiýasy / onlaýn sargytlaryňyzy yzarlaň
* SEO – gozleg motorlarynda ilkinji sahypada ýer alyň
* Mult-dil / Multi-regional – köp we has köp ýerli we daşary yurt organizasiýalaryň sizi tapyp görüp bilmesi
* E-commerce (elektronnyý magazin / onlaýn magazin)
* Saýtyňyzyň günlik zyýaratçy sanyňy analiz edip biliň
* Sizi gözleýänler Web saytyňyz arkaly sizi aňsat tapsyn
* Aňsat elýeterlilik bilen gymmatly wagtyňyzy tygşytlaň
* Doly jogapkärçilikli – müşderilere tiz jogap berip bilýän islendik mobil telefonundan girip boljak web saytyňyz
* Ulanmasy ýeňilleşdirilen admin panel

Kompaniýanyň Katalogy
Brochure
Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Informasiýa tehnologiýalary we telekommunikasiýa hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta