SENAGAT PLASTIK

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy etraby Garaşsyzlyk köçesi 11А binasy 745010

senagat plastik
Biz barada

“Senagat Plastik” hojalyk jemgyýetiniň plastik poddonlary öndürýän zawody ýurdumyza gelýän import harytlaryň ornuny tutmak we harytlary diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri ýerine ýetirmek, şeýle-de Türkmenistanda öndürilýän bäsleşige ukyply harytlary halkara bazaryna çykarmak maksady bilen 2017-2018 ýyllar aralygynda guruldy. Desganyň gurluşygy we enjamlarynyň goýberiş-sazlaýyş işleri 12 aýyň dowamynda tamamlanyp, 2018-nji ýylda gerekli rugsatnamalaryň alynmagy bilen zawod ýylda 240 000 sany poddon öndürijilik kuwwatlylygynda senagat önümçiligine ullanyşa goýberildi. 2019-njy ýylda zawodyň önümçilik kuwwatynyň giňelmegi, ýylda 480 000 sany poddon öndürilmegine we öndürilýän önümleriň görnüşleriniň giňeldilmegine getirdi.

Kompaniýanyň Katalogy
Brochure
Kategoriýalar
  • Çig mallar we materiallar / PP & HPDE we başgalar
  • Gaplama / Paletler, sandyklar we plastmassa gaplar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta