TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

YAŞYL DÜNÝÄ FLOWERS

Görogly köçesi 6-njy jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biz 1997-nji ýyldan bäri halka hyzmat edýäris. Ýaşyl Dünýä Flowers medeni çäreleriň we durmuş toýlary ýaly wajyp günleriňizde toý bezegleriňizi ýatdan çykmajak owadan görnüşde bezäp berýär. 

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Güller, sowgatlar, suwenirler
Iş Ugry
Karta