Biz barada

Ulag we ekspeditorçylyk kompaniýasy "UlagExh" Türkmenistanda we daşary ýurtlarda ýük daşamagy hödürleýär. Biz diňe öz ulaglarymyza däl eýsem beýleki ulaglara-da doly maliýe jogapkärçiligi çekýäris. "UlagExh" ulag ekspeditorçylyk hyzmatlaryny, wagtynda eltmegiň kepilligini, ýük hereketiniň gidişine we howpsuzlygyna doly gözegçilik edýär. Bu, guramanyň ähli işgärleriniň her tapgyrda utgaşdyrylan hereketleri we subut edilen. Şol sebäpli, müşderä ünsi jemläp, nyrh syýasatyny kadalaşdyryp bileris we amatly baha bn üpjün edip bileris.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta