TARLAN

Aşgabat şäheri, Parahat 6, 89-njy jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

TARLAN
Biz barada

"Tarlan" - ýöriteleşdirilen eşikleri tikmek üçin tikin kärhanasy, öz önümçiliginde iş, sport we lukmançylyk eşikleri öndürmek üçin dürli hyzmatlary hödürleýär. Biziň modellerimiz, howa şertlerini we hünärleriň tebigatyň ähli paslyny göz öňünde tutup ýörite işlenip taýýarlanyldy. Modelleriň, ululyklaryň, matalaryň dokumalarynyň we reňkleriniň görnüşini hödürleýäris.

Bahalar syýasaty, islegiňize baglylykda dürli islegler üçin niýetlenendir: mata, model, ululyk, reňk shemasy.

Önümçiligimiziň önümleri, çydamlylygy, ygtybarlyly, solmaýan we berkligi ýokary hili bilen häsiýetlendirilýär. Sowukdan, ýagyşdan, gün şöhlesinden we beýleki daşarky täsirlerden ygtybarly gorar.
  Birnäçe ýuwlandan soň hem önümleriň hili erbetleşmeýär.

Bizden geýimleri düzmegi sargyt edip, kompaniýamyzyň öňünde ygtybarly hyzmatdaş taparsyňyz. Her bir müşderä aýratyn çemeleşme berýäris, şonuň üçin bizi beýleki öndürijilerden tapawutlandyrýan amatly hyzmatdaşlyk şertlerini hödürleýäris.

BIZ, BIRINJI BOLUP HAÝRAN GALDYRÝARYS!

 

Kompaniýanyň Katalogy
Katalog "Ýörite eşik"
Kategoriýalar
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Iş eşikleri we howpsuzlyk aýakgaplary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta