TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

AÝLY ŞÖHLE

Molodýožnaýa köçesi (1951), 60-njy jaý, Aşgabat/Türkmenistan

Aýly Şöhle
Biz barada

HJ "Aýly Şöhle" poliuretan köpüginden (PUR) we polisosýanurat köpükden (PIR) izolýasiýa bilen diwar we üçek sendwiç panellerini öndürmek hyzmatlaryny hödürleýär. Sandwiç panelleri üç gatly gurluşyk materialy bolup, iki sany reňkli galvanizli listden ybarat, arasynda PIR we PUR ýylylyk izolýasiýa doldurgyjy bar. Galyňlygy 5,8 we 10 sm, ini 1 m we uzynlygy 12 metre çenli sandwiç panelleri öndürip bolýar. Izolýasiýanyň dykyzlygy 35-40 kg / m3. Önümimiz "Türkmenstandartlary" tarapyndan kepillendirilip, G2 (Ý2) synpynda ýangyna garşylygy synagdan geçirildi. TŞ 16302890-01-2019 spesifikasiýasynyň talaplaryna laýyklykda önüm öndürýäris. Zawodymyz aýda ortaça 50,000 m2 sendwiç paneli öndürýär. Önümimiziň sendwiç panelleriniň bahasy, daşary ýurt analoglaryndan ortaça 20-30% arzan. Mundan başga-da, alyjylara alyjynyň çig malynyň hasabyna sendwiç panellerini öndürmegi teklip edýäris (bermek esasynda). Zawodyň ýerli walýuta üçin bilelikde ulanylmagy ýa-da satylmagy mümkinçilikleri hem göz öňünde tutulýar.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta