TÄZE ARAGATNAŞYK

Taslama 6-njy jaý, Aşgabat/Türkmenistan

täze aragatnaşyk
Biz barada

Esasy ulgam integratory bolmak bilen, biz "Täze aragatnaşyk" hojalyk jemgyýeti, hyzmatdaşlarymyza dürli hyzmatlary hödürleýäris, şol sanda:
Kabel ulgamlarynyň taslama, gurnama we sazlama işleri. Hünärmenlerimiz, hyzmatdaşlarymyzyň öňünde durýan meseleleriň iň dogry çözülmegi üçin islendik görnüşdäki SKS-ny çalt we ýokary hilli dörederler.
Ofis enjamlaryny üpjün etmek we gurnamak. Dünýäniň öňdebaryjy öndürijilerinden iň oňat ofis enjamlary. Aragatnaşygyň, goragyň we maglumat alyş-çalşygynyň diňe ýokary hilini, kepilligini, ösen çözgütlerini hödürleýäris. Howpsuzlyk we ýangyn duýduryşy, giriş gözegçiligi. Kärhanalary, ofisleri we beýleki jaýlary häzirki zaman howpsuzlyk we ýangyn duýduryşlary we giriş dolandyryş ulgamlary bilen enjamlaşdyrmak. Häzirki zaman ülňülerine laýyklykda, çalt, hemmetaraplaýyn we amatly bahadan howpsuzlyk. Öň gurlan enjamlar üçin sarp edilýän materiallar bilen üpjün etmek.Kompaniýamyzyň hyzmatdaşlarynyň arasynda telekommunikasiýa we ofis enjamlaryny öňdebaryjy öndürijileri bar. Ýöne esasy zat, diňe bir zerur kärleri däl, eýsem Türkmenistanyň belli bir bazary şertlerinde işlemekde möhüm tejribä eýe bolan hünärmenler toparydyr. Diňe munuň netijesinde hyzmatdaşlarymyz tassyklanan sanawa laýyklykda enjamlar toplumyndan has köp zat alýarlar - hakykatdanam oýlanyşykly, takyk, ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýäris. “Täze aragatnaşyk” hojalyk jemgyýetine ýüz tutmak bilen, goýlan meseläňiziň mümkin boldugyça çalt we netijeli çözüljekdigine ynamyňyz bolsun. Kompaniýa öz potensialyny has giňişleýin durmuşa geçirmäge çalyşýar, bu bolsa täze, garaşylmadyk we gyzykly zatlaryň hemmesine höwes bilen gatnaşýandygyny aňladýar. Şonuň üçin diňe bir ulgam integratoryna, SKS-ny gurnamaga, ofis enjamlaryny ýa-da kompaniýanyň beýleki ýöriteleşdirilen hyzmatlaryna mätäç bolan ýagdaýlarda däl-de, eýsem degişli meseleleriň çözülmegi bilen hem habarlaşyp bilersiňiz.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Informasiýa tehnologiýalary we telekommunikasiýa hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gorag hyzmatlary, howpsuzlyk üpjinçiligi
  • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
  • Enjamlar / Ýangyn howpsuzlygy enjamlary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta