TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

SAPALY JAÝ

Bagtyýarlyk etraby, Görogly köçesi, 139/1jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

sapaly jaý
Biz barada

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan "Sapaly jaý" hususy kärhanasy 2018- nji ýylda esaslandyryldy. Milli Liderimiziň ýurdumyzda hususyýetçiligi ösdürmeklik ugrunda edýän tagallalaryndan ugur alyp, häzirki wagtda "Sapaly jaý" hususy kärhanasynda dürli görnüşli emeli mermer önümleriniň, ýanýol plitalarynyň önümçiligi güýçli depginli alnyp barylýar. Dünýäniň ösen kompaniýalarynyň iş tejribelerinden ugur alnyp, kärhana iň ýokary tehnologiýa enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu bolsa bellibir babatda kärhanada ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply, ekologiýa taýdan arassa önümleriň öndürilmegine doly mümkiçilik berýär. 

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta