Biz barada

Grad (Hytaý) we Sabiana (Italiýa) kompaniýalarynyň Türkmenistandaky resmi distribýutory - sowadyş we ýyladyş enjamlaryny hödürleýär:
• Sowadyjylar,
• Split ulgamlary,
• Fankoýler,
• Çiller,
• VRV - köp zolakly sowadyjy ulgamlary.
Sabiana, 90 ýyldan gowrak wagt bäri ýyladyş we sowadyjy ulgamlaryny öndürmekde ýöriteleşen Italýan kompaniýasydyr. Sabiananyň önüm diapazony polda we diwara gurlan sessiz fan fanlary we toplumlaýyn dolandyryş ulgamy bolan sowadyjylary öz içine alýar. Şeýle hem, aralykda Wi-Fi arkaly telefon tarapyndan dolandyrylýan fan rulon modelleri bar. Sabiana önümleriniň hemmesi distribýutoryň bir ýyllyk kepilligi bilen üpjün edilýär.
Hytaýyň “Grad” kompaniýasy sarp edijilere giň otagly sowadyjylary, pol gyzdyryjylary, şeýle hem modully howa sowadyjy sowuk / gyzgyn suw sowadyjylary we howa sowadyjy nurbat çillerlerini hödürleýär. Grad enjamlary pes woltly şertlerde işlemäge we onuň damjalaryna garşy durmaga ukyplydyr.

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Howalandyryş we sowadyş ulgamy
  • Elektronika we öý enjamlary / Ýyladyjy we sowadyjy enjamlary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta