RYSGALLY GAP

Çärjew etrap, Watan daýhan birleşik, Garamyş geňeşligi, Görogly 8, Lebap/Türkmenistan

RYSGALLY GAP
Biz barada

"Rysgally Gap" hususy kärhanasynda her günde ýokary hilli sintetiki haltalaryň we dürli ölçegde (40 sm-den 85 sm) halta ýeňlikleriň müňlerçesi öndürilýär. Kärhanada Hytaý Halk Respublikasynyň ösen enjamlary ornaşdyrylan. Hususy kärhanada polipropilenden öndürilen haltalar senagat harytlaryna, polietilen haltalar bolsa azyk önümlerine niýetlenilendir.
Önümçilikde zerur bolan çig mal, Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan hem-de Gyýanlydaky polimer zawodyndan getirilýär. Bu döwrebap hususy kärhanada hünärmenleriň 40-a golaýy zähmet çekýär. Işler doly awtomatlaşdyrylan usulda dolandyrylýar. "Rysgally Gap"-yň önümleri diňe bir ýurduň içerki bazaryna däl, eýsem Russiýa Federasiýasy, Gazagystan, Ukraina we Owganystan ýaly döwletlere-de eksport edilýär.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
  • Gaplama / Plastik we polietilen, pet gaplar
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta