ROZA GÜL

Gülleriň we sowgatlyk önümleriň söwdasy

roza gül
Biz barada

ROZAGÜL dükanymyz 15 ýyldan gowrak wagt bäri halkymyza hyzmat edip gelýär. Belli günleri, doglan günleri, toýlary, ýörite  seneleri adamlar biziň hyzmatymyzdan peýdalanýarlar we biz öz güllerimiz bilen müşderilerimiziň göwün isleglerini kanagatlandyryp gelýäris. Hakyky söýginiň dogry salgysy- ROZAGÜL

Biziň dükanlarymyz:
Azady köçesi 83,85
Magtymguly köçesi 185
Görogly köçesi “Syýahat” oteli

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Güller, sowgatlar, suwenirler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy