Biz barada

Howalandyrma zawody "Prowent" howalandyrma ulgamlary üçin önüm öndürmek pudagynda işleýär. Häzirki wagtda önüm katalogymyzda köpdürli önümler bar we howa kanallarynyň önümçiligi biziň işimizde aýratyn orun tutýar. Dürli baglanyşyk usullary bolan dürli materiallardan dürli şekilli we kesiş ululykdaky howa kanallaryny öndürýäris. Şeýle dürlilik, meseleleriňizi çözmek üçin zerur elementleri saýlamaga we satyn almaga mümkinçilik berýär. Biziň hödürleýän howa kanallarymyz diňe bir howa çalşygy ulgamlarynda däl, eýsem howany sowatmak, tüsse çykarmak üçin hem ulanylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde, ähli önümleriň ýokary hiline, olaryň bellenen kadalara we ülňülere laýyklygyny, şeýle hem bahanyň we hiliň optimal deňagramlylygyny kepillendirýäris.

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Howalandyryş we sowadyş ulgamy
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta