TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

OWADAN ÜLKE

Ak Bugdaý etraby, Änew ş., N.Halmämmedow köç., 1-nji "a" jaý, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

2016-njy ýylda Ahal welaýatynyň, Ak Bugdaý etrabynda  "Owadan Ülke" zawody guruldy we işe girizildi. Ilki bilen "Nur" söwda markasy peýda boldy. "Nur" söwda markasynyň taryhy, gysga wagtyň içinde türkmen bazarynda berk orny eýelän markanyň taryhydyr. "Nur" söwda markasy "Şöhle" manysyny berýär. Ikinji söwda markasy "Näzik" diýmegi aňladýan "Mylaýym" markasy boldy. Soňra premium synp - "Gymmatlyk" diýmegi aňladýan "Hazyna" söwda markasy peýda boldy. Häzirki wagtda "Nur" söwda markasy işjeň öndürilýär. "Mylaýym" söwda markasy ýaňy güýçlenip başlady. Ýöne bu markanyň "aýratynlyklaryndan" biri, adaty bolmadyk tagamy we näzikligi bolan pagta ýagyndan esaslandyrylan maýonezdir.
“Owadan Ülke” zawodynyň ähli önümleri içerki telekeçiler tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän ekologiki taýdan arassa oba hojalyk önümlerinden öndürilýär. Ýokary hilli we elýeterli bahalar sebäpli sarp edijiler tarapyndan uly isleg bildirilýär. “Owadan Ülke” zawody ýokary tehnologiýaly importyň ornuny tutýan önümçilikdir. “Owadan Ülke” kärhanasy hil we azyk howpsuzlygyny dolandyrmak ulgamlaryny ösdürdi we ornaşdyrdy, ähli önümçilik prosesi dolandyryş ülňüleriniň we ISO9001: 2015 we HACCP talaplaryna laýyklykda kepillendirilýär. Öndürilen önümleriň ýokary hili halkara ülňülerine laýyk gelýär we öndürijä eksport etmäge mümkinçilik berýär.

Kategoriýalar
  • Azyk / Tagamlandyryjylar, burçlar we souslar
  • Azyk / Azyk we beýlekiler
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
  • Azyk / Gaty we suwuk ýaglar
Iş Ugry
Karta