TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

OKTAWA

744000, Arçabil şaýoly 80-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"OKTAWA" terjime we kanunlaşdyrma býurosy  (HT S.B.Gurbansähedow) öz başlangyjyny 2016-njy ýyldan alýar we şu günki günde-de ene dili gürleýjiler üsti bilen 40 daşary ýurtdilinde, Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlar boýunça şahsy resminamalary talap edip almak we konsullyk taýdan kanunlaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň öňde barýan agentliklerine degişli. Hünärlerine laýyklykda we her bir müşderä aýratyn çemeleşmegi, sowatly terjime edilmegi, konsullyk taýdan kanunlaşdyrmak we apostil goýdurmak üçin "OKTAWA" terjime we kanunlaşdyrma býurosyny daşary ýurt diplomatiki wekiliýetleri we Türkmenistanyň hökümet edaralary maslahat berýärler. Ýüzlerçe kanunlaşdyrylan resminamalar we müňlerçe terjime edilen sahypalar müşderilerimiziň işlerine we şahsy maksatlaryna ýetmäge kömek etdi, sebäbi biziň wezipämiz şeýle ýagdaýda mümkin boldugyça netijeli kömek etmekdir.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Hukuk we maslahat beriş hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Terjimeçilik hyzmatlary
Iş Ugry
Karta