NUR PLASTIK

Polipropilen we polietilen halta önümçiligi

Nur Plastik
Biz barada

"Nur Plastik" – Hojalyk Jemgyýeti 2022-nji ýylda döredildi. Heniz täze döredilendigine garamazdan bu ýerdäki zähmet çekýän işgärleriň ählisi diýen ýaly öňden bäri bu ugurlarda işläp, uly tejribeler topladylar. Hazirki wagtda hojalyk jemgyýetimizde tejribeli işgärleriň 100-den gowragy zähmet çekýär. ''Nur Plastik'' Hojalyk Jemgyýetinde esasan polietilen, polipropilen we plastmassa önümleriniň köp görnüşleri öndürilýär we käbir görnüşleri bolsa sargytlar boýunça daşary ýurtlardan import edilýär. Müşderilerimiziň islegleriniň doly kanagatlandyrylmagy Hojalyk Jemgyýetimiziň iň uly üns berýän ugrudyr Biz ony öz baş wezipämiz hökmünde kabul edýäris. Häzirki wagtda Hojalyk Jemgyýetimizde bu ugra degişli uly işler ýerine ýetirilýär.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Import ediji