TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

MIWELI ÜLKE

Peşanaly şaýoly, 33-nji jaý, ş. Mary, Mary/Türkmenistan

image
Biz barada

Ilkinji günlerinden başlap ýurdumyzyň gök bazarlaryny ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa miwe we gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek boýunça işleri üstünlikli alyp barýar. Önümleriň belli bir mukdary Ýewropanyň öňdebaryjy kompaniýalary tarapyndan gurulyp ulanylmaga berlen, energiýa tygşytlaýjy innowasýon tehnologiýalar ornaşdyrylan, 1000 tonnalyk sowadyjy ammarlar toplumymyzda uzak möhletleýin saklanyşa ýerleşdirilýär. Miweli ülke hususy kärhanasy Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň çäginde 600 ga ýer böleginde  gök-bakja we oba hojalyk ekinleriniň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmegi meýilleşdirýär. Miweli ülke hususy kärhanasy ýurdumyzda öz alyp barýan işleriniň ählisiniň logistika işlerini gurnamak üçin hem ýeterli derejede awtoulaglar we tehnikalara eýe.

Kategoriýalar
  • Azyk / Miweler-gök önümler
Iş Ugry
Karta