TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

MAWY EKRAN

Parahat 7/1, jaý 8, öý 8, zemin gaty, "Mawy ekran", Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

2020-nji ýyldan bäri hyzmat edip gelýän "Mawy Ekran" dükany diňe bir elektroniki enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlarynyň satuwy bilen çäklenmän, elektroniki enjamlaryň tehniki hyzmatyny hem ýerine ýetirýär. Dükanda öý hojalyk elektronikasynyň ätiýaçlyk şaýlaryndan başlap kompýuter şaýlaryna, telefonlaryň şaýlaryndan ownuk kompýuter enjamlaryna çenli tapyp bilersiňiz. "Mawy Ekranyň" tejribeli ussalary siziň ähli elektroniki enjamlaryňyzy uly ussatlyk bilen bejermäge kepil geçýär. 

Kategoriýalar
  • Elektronika we öý enjamlary / Telefonlar
Iş Ugry
Karta