MAHMAL GANAT

Turizm

mahmal ganat
Biz barada

"Mahmal Ganat” hususy syýahatçylyk kärhanasy bolup, dynç alyşyň birnäçe görnüşlerini, ýurdymyzda we daşary ýurtlarda syýahatçylygyň dürli ugurlaryny hödürleýär. 
 Türkmenistanyň ähli gözel we taryhy ýerlere syýahat etmegiňizi guraýarys. Bu Size türkmen halkynyň taryhy, däp-dessurlary we myhmansöýerligi bilen ýakyndan tanyşmaga ýardam eder.  
 Daşary ýurt syýahaty üçin “Mahmal Ganat” kärhanasynyň işgärleri Ýewropa ýurtlaryna, Taýlanda, Malaziýa, Singapura, Türkiýe, Birleşen Arap Emirliklere, Russiýa Federasiýasyna, Belorussiýa, Ukraina, Hindistana, Hytaý Halk Respublikasyna, Gazagystana, Gyrgyzystana, Täjigistana, Özbegistana, Azerbaýjana syýahat ugurlaryny hödürleýär.

Siziň dynç alyşyňyz bize gelmegiňiz bilen başlanýar.

Siziň gelmegiňize garaşýarys!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat