TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

2014-nji ýylda esaslandyrylan "Kökçi" hojalyk jemgyýeti, Türkmenistanda akkumulýator öndürijileriň arasynda öňdebaryjy orny eýeleýär. Ýokary hünärli hünärmenleriň tagallalary we hiline gönükdirilen öz wagtynda maýa goýumlary netijesinde kompaniýa ýerli bazardaky bäsdeşlerinden üstün çykdy. "Kökchi" HJ gurşuny gaýtadan işlemek üçin häzirki zaman tehnologiki enjamlara, öz laboratoriýasyna we gurşun önümlerini öndürmekde uly tejribä eýe. Diňe ýokary hilli önümleri hödürleýäris, ähli gurşun TDS (GOST) laýyk gelýär. Kompaniýamyz bilen habarlaşyň we amatly bahalarda ýokary hilli bolmagyny, ähli zerur resminamalaryň ýerine ýetirilmegini, müşderiler we hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň aç-açanlygyny kepillendirýäris. Mundan başga-da, ähli taýýar önümleriň iberilmegine berk gözegçilik edýäris.

Kategoriýalar
  • Metallurgiýa / Reňkli metallar we erginler
  • Çig mallar we materiallar / Gaýtadan ulanylýan materiallar, galyndylar
  • Çig mallar we materiallar / PP & HPDE we başgalar
  • Çig mallar we materiallar / Metallurgiýa çig maly
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
Iş Ugry
Karta