TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

KESGIR BULAK

Görogly köçesi №122, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Kesgir Bulak hususy kärhanasy 2014-njy ýylda esaslandyryldy. Kärhanamyzyň esasy ugry nanotehnologiýalar arkaly Nano tor - penjireler üçin niýetlenen, nanosüýümlerden taýýarlanan innowasion süzgüçli aýna torlary ýasamakdyr. 
Nano tor şulardan goraýar:
- tozandan we ownuk gaty bölejiklerden
- tüssäniň zyýanly maddalaryndan
- tozan bölejiklerinden, wiruslardan, mikroblardan we bakteriýalardan
-allergenlerden
- tüsseden we bölünip çykýan gazlardan
- ultramelewşe şöhlelenmesinden
- ýagyşdan we şemaldan
- mör-möjeklerden 

Kompaniýanyň Katalogy
Brochure
Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Öý, bakja we beýlekiler
Iş Ugry
Karta