JÖWHER GÖZÜM

Gurluşyk, energetika, eksport, import, alýuminden önüm öndürmek, bezeg we mahabat işleri

jöwher gözüm
Biz barada

2014-nji ýylda hasaba alynyp, telekeçilik işini has giňişleýin ýola goýan «JÖWHER GÖZÜM» hususy kärhanasy, Türkmenistanyň çäginde gurluşyk-gurnama işleri, energetika, alýumin penjire-gapy önümçiligi, lomaý we bölekleýin söwda, eksport-import, mahabat we bezeg işlerinde özüniň üstünlikli işlerini amala aşyrýar.
Şeýlelikde mekdepleriň çagalar bagynyň gurluşygy we düýpli abatlamak işleri, ýaşaýyş jaýlaryň we beýleki binalaryň gurluşygy, elektrik toguny geçiriji ugurlary gurmak, çekmek, abatlamak işleri, plastik we alýuminden gapy, penjire we witraž önümlerini öndürýän önümçilik sehi we olaryň gurnama işleri , gök we däneli önümleriniň eksport we import işleri, içerki bazarlarda kanuna laýyk ýükleriň lomaý we bölek aluw-satuw söwdasy, daşary ýurt kompaniýalar bilen dellalçylyk işlerini amala aşyrmak işleri, mahabat we bezeg işlerini ýerine ýetirýän sehi we olaryň gurnama işlerinde tejriberisini dowamly ösen täze tehnologiýalar bilen amala aşyrýar.
Kärhanamyz ynamly, tejribeli işjeňlik we uzak möhletleýin bilelikdäki işlerde uly abraýa eýedir.

1. Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda çagalar bagynyň we mekdepleriň gurluşyk we abatlama işleri
2. Lebap welaýaty Türkmenabat şäheri Amul posýologynda 2 sany 4 gatly 32 öýli ýaşaýyş jaýlaryň gurluşygy
3. "Bereketdökünhimiýa" önümçilik birleşiginiň bazasynyň düýpli abatlaýyş işleri
4. Gök we däneli önümleriň eksporty
5. Ýaşaýyş we ofis binalaryň alýumin gapy we penjireleriň önümçiligi
6. Aşgabat şäherinde geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň mahabat işleri

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy