TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

IŞEWÜRLIK MASLAHATLAR MERKEZI

Bagtyýarlyk etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Niýazow köçesi 174-nji jaý, ofis 1/1001, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

“Işewürlik maslahatlar merkezi” HJ (IMM) kompaniýasy 2021-nji ýylyň 3-nji martynda Aşgabatda tejribeli baha berijiler, ykdysatçylar we inženerler topary tarapyndan döredildi. IMM kompaniýasynyň esasy işi, Türkmenistanyň çägindäki gozgalýan we gozgalmaýan emläklere baha kesmekdir. Ýygnanan bilimler we tejribeler hünärmenlerimize islendik çylşyrymlylykda baha kesiş taslamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Hususy edara görnüşli ýuridiki taraplary we raýatlary, şeýle hem döwlet kärhanalary üçin baha kesýäris. Baha kesmek meselelerine ökde çemeleşmelerimiz müşderilerimiz tarapyndan uly sylaglanýar we adatça kompaniýamyzyň ygtyýarlylygyny uzak wagtlap ösdürýär. Häzirki wagtda baha kesmek işimiziň netijeleri Türkmenistanyň iň uly önümçilik kärhanalary, üstünlikli telekeçiler, bank edaralary, daşary ýurt kompaniýalary we şahsyýetleri tarapyndan ulanylýar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Baha kesmek hyzmatlary
Iş Ugry
Karta