INEDÖRDÜL

Çehow köçesi, Telekeçiler bileleşigi, Aşgabat/Türkmenistan

INEDÖRDÜL
Biz barada

Iş daşky we içki giňişligiň arasyndaky sazlaşygy gözlemek bilen başlanýar: içki dizayn - arhitektura, landşaftdaky arhitektura, saýlaýan sungatyňyza baglydyr.
"Inedördül" taslamanyň aýratynlyklaryny we müşderiniň stilistik isleglerini seljerýär, şondan soň her bir santimetriň iň ownuk özboluşly üýtgeşikligine jikme-jik seredip göz öňünde tutulýan işiň oňaýly teklibini berýär.
Arhitektura çözgütleri, dizaýny, tehniki aýratynlyklary we landşafty taýýarlanylanda göz öňünde tutulan işler aýratyn ünsi talap edýär.
"Inedördül"-i saýlamak bilen - jaýyňyz Sizi we myhmanlaryňyzy begendirjek sungat eserine öwrüler!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta