TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

HVAC

Atatürk köçesi n82, "Berkarar" BM, 2-nji gat ofis B-7, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň inžinerçilik kompaniýamyz aşakdaky ugurlar boýunça ýöriteleşýär: howalandyrma we kondisionirleme. HVAC ulgamlarymyz her belli zonada zerur mikroklimat parametrlerini takyk saklaýarlar. Ýylylygy dikeltmek usullaryny, awtomatlaşdyryş gurallaryny we ýokary täsirli howa işleýiş enjamlaryny ulanmak arzan çykdajylary we ýokary rahatlyk kepillendirýär. Ýylylyk üpjünçiligi. Az energiýa sarp edip üznüksiz režimda ýylylyk bilen üpjün edýän aýry-aýry ýylylyk podstansiýalaryny we bug gazanlary gurýarys. Sowuklyk üpjünçiligi, kondisioner ulgamlaryny we tehniki proseslary üpjün etmek üçin ulanylýar. Awtomatlaşdyryş we iberiş çylşyrymly enjamlary uzakdan dolandyrmaga we dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyryş we dispetçerizasiýalaşdyrma çylşyrymly enjamlary uzakdan dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Olaryň durmuşa geçirilmegi inžinerçilik ulgamlarynyň howpsuzlygynyň we takyklygynyň ýokarlanmagyna, energiýanyň tygşytly sarp edilmegine getirýär. Ýapyk aýlawda işleýän we sowadyjyny daşky gurşawa gönükdirmeýän täsirli we ygtybarly gury sowadyjylary gurýarys. Goldaw infrstrukturasy. Tüsse çykaryjy ulgamlar, aspirasiýa ulgamlary, awtomatiki ýangyn söndüriji ulgamlar desgalaryň aýrylmaz goldaw elementidir. Awtoryň usulyýetine laýyklykda taslamany dolandyrmak, obýektiň tamamlanmagynyň möhletleriniň takyk berjaý edilmegini, taslama resminamalaryna laýyklykda tehniki çözgütleriň ýerine ýetirilmegini, ylalaşylan çaklamalara laýyklykda serişdeleriň çykdajylaryny kepillendirýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Informasiýa tehnologiýalary we telekommunikasiýa hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gorag hyzmatlary, howpsuzlyk üpjinçiligi
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
  • Enjamlar / Senagat ýyladyş we suw ýyladyş enjamlary
  • Enjamlar / Ýangyn howpsuzlygy enjamlary
  • Enjamlar / Nasoslar we nasos enjamlary
  • Enjamlar / Enjamlar we beýlekiler.
  • Elektronika we öý enjamlary / Ýyladyjy we sowadyjy enjamlary
Iş Ugry
Karta