HIKVISION_SECURITY

Parahat 7/4, jaý 34, Aşgabat/Türkmenistan

HIKVISION_SECURITY
Biz barada

"Hikvision" häzirki zaman dünýämizde howpsuzlygyň esasyny düzýär. Howpsuz we asuda durmuş şertini döretmek her adamyň tebigy islegleriniň biridir.
Wideo gözegçilik ulgamyny gurmak, ýokary hilli howpsuzlyk çäreleriniň esasy baglanyşygydyr.
"Öýüm meniň galam" diýen söz şu günki gün ýörgünligini ýitirmeýär. Awtomatiki derwezäni açmak ulgamy, berkidilen ýere gözegçilik we girişi gurnamak üçin amatly we täsirli çözgütdir. Howanyň ýaramaz şertlerinde, ulagdan çykman derwezäni ýapmak gaty amatly çözgütdir!
Bizde ygtybarlylygyny we ulanylyş aňsatlygyny eýýäm subut eden taýýar awtomatlaşdyryş toplumlary bar. Biz müşderiler bilen uzak möhletli hyzmatdaşlykda bolmaga ymtylýärys we müşderilerimiziň her biriniň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary edýäris!

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Howpsuzlyk we gorag
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta