"HEKIM" KONDITER ÖNÜMLERI

Wekilbazar etrap, Mary – Baýramaly gara ýolunyň 10 km Mary/Türkmenistan

"HEKIM" konditer önümleri
Biz barada

Biziň taryhymyz
Biziň fabrikamyz konditerçilik sungatyna bolan höwesden we dünýä bilen iň gowy süýjülikleri paýlaşmak isleginden döräpdir. Dörän günümizden bäri, adatlary we döwrebap tehnologiýalary utgaşdyryp, müşderilerimizi ýokary hilli we tagamly önümler bilen begendirýäris
Biziň missiýamyz
Biziň missiýamyz ýönekeý: bagt getiren süýjülikleri döretmek. Biz ähli zadyň kämilligine ymtylýarys – iň gowy ingredientleri saýlamakdan başlap, özboluşly reseptleri döretmäge çenli. Her bir önüm biziň söýgimizden, ussatlygymyzdan we müşderilerimize bolan aladamyzyň netijesidir.
Biziň önümlerimiz
Biz konditerçilik önümleriniň giň görnüşini hödürleýäris:
•    Karamelli we ýumşak zefiriň süýjülikleri
•    Kökeler we wafli
•    We başga köp zatlar
Her bir önüm size unudylmajak tagam we estetiki lezzet almak üçin jikme-jikliklere aýratyn üns bilen döredilýär.
Biziň gymmatlyklarymyz
Biz hil, innowasiýa we durnukly ösüşiň ähmiýetine ynanýarys. Diňe tebigy ingredientleri ulanýarys we önümlerimiziň diňe bir tagamly däl, eýsem peýdaly bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary önümçilik standartlaryna eýerýäris. Şeýle hem, ýerli jemgyýetleri goldaýarys we gaplamak üçin ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan işlenip bilinýän materiallary saýlap, daşky gurşawy goraýarys.

Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta