HAZAR BALYK

Balyk önümleri

hazar balyk
Biz barada

"Hazar Balyk" AGPJ, Türkmenistanyň Prezidentiniň kararyny ýerine ýetirmek üçin döredildi, şoňa laýyklykda 2015-nji ýylyň sentýabryna çenli Balkan welaýatynyň deňiz kenarynda, Türkmenbaşy etrabynyň dolandyryş merkeziniň golaýynda bekre balygynyň emeli köpeldilmegi, gara işbili çykarmak we Hazar we beýleki balyk görnüşlerini gaýtadan işlemek üçin önümçilik toplumy guruldy we işe girizildi.
"Hazar Balyk", Hazar deňziniň kenarynda, goralýan ýeriň golaýynda ýerleşýär. Oňa suw hojalygy fermasy we balygy gaýtadan işleýän zawod girýär.

Kategoriýalar
  • Azyk / Balyk we deňiz önümleri
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy