TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

Rahatlyk
Ähli meseleleriň çözgüdini aç-açan esasda - obýekt saýlamakdan başlap, ähli resminamalary alýança çenli ýerine ýetirýäris.
Aýry-aýry çemeleşmeler
Müşderiniň ähli zerurlyklaryny doly göz öňünde tutýarys. Her bir müşderä şahsy dolandyryjy bellenilýär.
Çaltlyk
Kwartirany saýlamak - 1 günüň içinde, ipotekany hasaba almak - 2 günüň içinde, gozgalmaýan emläk edinmek - 3 günüň içinde.
Ygtybarlylyk
Alyjy bilen satyjy hiç zada töwekgelçilik etmeýän geleşikleriň kanuny goldawy.
Müşderiniň gyzyklanmalary
Gozgalmaýan emläk satyn almaga kömek ederis.
Hereketlilik
Aşgabatda ýaşamaýarsyňyzmy? Howa menzilinde ýa-da demir ýol menzilinde sizi garşylap, öňünden düzülen ugur boýunça size ýolbelet bolarys we resminamalary uzakdan taýýarlarys.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
  • Emläk / Uzak möhletli kärende emlägi
  • Emläk / Satlyk gozgalmaýan emläkler
  • Emläk / Emläkler we beýlekiler
  • Emläk / Gurluşyk kärhanalardan emläk
Iş Ugry
Karta