Biz barada

Logistika

"Gadamly Inžener" kompaniýasy, ähli görnüşli ulaglary ulanyp, logistika, transport we ekspeditor hyzmatlaryny hödürleýär.

Ulagyň iň amatly bahasy, netijeliligi, ulagy öz wagtynda eltip bermek we resminamalary taýýarlamak, ammarda ýokary hilli öndürijilik we ýüklemek amallary, her bir müşderä aýratyn çemeleşmek, kompaniýamyzyň esasy ileri tutýan ugurlarydyr. Türkmenistanyň çäginde, GDA ýurtlarynda we bütin dünýäde ýük daşaýarys. Gysga wagtyň içinde kompaniýamyz köp tejribe toplady we giň hyzmatdaşlar, agentler ulgamyny döretdi. Kompaniýamyzdaky her bir buýrugyň ýerine ýetirilmegi öz ugrundaky hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar.

Gurluşyk
Şeýle hem, kompaniýamyz taslamalary hemmetaraplaýyn durmuşa geçirýär. Müşderilerimize gurluşyk üçin wagtyny we puluny ep-esli tygşytlamagy teklip edýäris. "Gadamly Inžener" kompaniýasy, müşderiniň isleglerine laýyklykda ýerine ýetirilýän gurluşyk hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýär.  Ýaşaýyş we pes gatly binalary, ofis we täjirçilik binalaryny, senagat we önümçilik desgalaryny, umumy we aýratyn maksatlar üçin ýaşaýyş däl binalary - sport toplumlary we dynç alyş ýerleri ýaly islendik çylşyrymly binalary we desgalary gurmakda şeýle hem binalaryň durkuny täzelemekde tejribämiz bar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Ätiýaçlandyryş hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Аmmar hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta