GÜLISTAN GÜLLERI

Gülleriň we dürli sowgatlaryň söwdasy

gülistan gülleri
Biz barada

Biziň dükanymyz 2017 nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri dürli görnüşli gülleriň, suwenirleriň, süýjilikleriň söwdasyny amala aşyrýar. Mundan başgada bezeg hyzmatlaryny hem ýerine ýetirýäris.

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Güller, sowgatlar, suwenirler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy