GÖK DEREK

Gurtly ýaşaýyş toplumy, 73-nji öý, 1-nji gat, Aşgabat/Türkmenistan

GÖK DEREK
Biz barada

Agaç mebelleri elmydama estetiki we berkligi taýdan tapawutlanýar. Tendensiýalaryň ýygy-ýygydan üýtgemegi bilen aktuallygyny hiç ýitirenok. Ekologiki taýdan agaç mebeller başga materiallar bilen deň gelmeýär. "Gök Derekden" agaç mebelleri sargyt etmek, şahsy islegleriňiz we maliýe mümkinçilikleriňiz tarapdan amatlydyr. Mebel öndürmek üçin dürli dykyzlykdaky materiallar ulanylýar.
Agaç mebellerden önümler Sizi gyzyklandyrýan bolsa, onda olaryň dürli görnüşlerini hödürläp bileris:
• Ýatylýan otag üçin
• Myhman otag üçin
• Koridor üçin
• Aşhana üçin
• Ofis üçin
Näme üçin biz?
• 10 ýyldan gowrak wagt bäri agaç mebellerini öndürýäris.
• Dürli standartdaky sargytlary ýerine ýetirýäris.
•  Iň täze kesiş enjamlary we tehnologiýalary ulanýarys.
• Ähli mebel öndüriji işgärlerimiz baý tejribeli işgärlerdir.
• Her tapgyrda ýokary hil gözegçiligi önümçilikdäki ýalňyşlyklary azaldýar.
• Çeýe nyrh syýasaty -  müşderilerimiz üçin lomaý bahalary hödürleýäris.
• Ähli önümler üçin öndürijiniň kepilligini berýäris.
• Şertnamada görkezilen şertleri berk berjaý edýäris.
Bize ýüz tutmak üçin ýokardaky belgä jaň edip, habarlaşyp bilersiňiz. Kompaniýanyň dolandyryjysy, Sizi gyzyklandyrýan ähli soraglar barada maslahat berer. Taýýar önümi eltip bermek ýurduň islendik künjegine amala aşyrylýar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Mebel / Öý mebelleri
  • Mebel / Ofis mebelleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta