TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

EZBER BAHA

Ak Bugdaý etraby, Täze durmuş geňeşligi, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

"Ezber Baha" HK 2020-nji ýylda Türkmenistanda awtoulag we beýleki enjamlar bazaryndaky komissiýa işi boýunça işe başlady.

Kompaniýa, Türkmenistanyň daşary ýurt ykdysady gatnaşyklar we söwda ministrliginiň 07/08/2020 ýylyň 005314 belgili şahadatnamasy esasynda ulag we beýleki enjamlardaky söwda görnüşlerine çäklendirmesiz Türkmenistanyň çäginde işjeň işleýän komissiýa işini amala aşyrýar.

Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi gozgalýan we gozgalmaýan emlägi (ýaşaýyş we täjirçilik gozgalmaýan emläk) bahalandyrmak boýunça işleri geçirmek üçin "Ezber Baha" HK-na 2020-nji ýylyň 29-njy dekabrynda 2-17-32-5 belgili ygtyýarnama berdi.

"Ezber Baha" HK-sy täjirçilik syrlarynyň saklanmagyna berk gözegçilik edýär we müşderileriniň gizlinligini berk gözegçilikde saklaýar. Işiň çäginde berlen ähli maglumatlar diňe işgärlerimiz tarapyndan ulanylýar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Baha kesmek hyzmatlary
Iş Ugry
Karta