EREM BAGY

Atamyrat Nyýazow şayoly (Skworsowa), Mary/Türkmenistan

EREM BAGY
Biz barada

"Erem Bagy" kompaniýasynyň peýzaž dizaýny diňe bir owadan ekilen agaçlar däl, eýsem oýlanyşykly çözgüt. Zerur bolsa, tutuş meýdançada, binalaryň töwereginde we ösümlikleriň käbir görnüşleri üçin emeli we tupan görnüşli suwaryş ulgamy ornaşdyrylýar.
Döwrebap bagda awtomatiki suwaryş ulgamy gerek we bu düýbünden dogry. Hünärmenler hemişe abadanlaşdyryş taslamasyny döretmekde we durmuşa geçirmekde Size kömek etmäge taýyn.
Biziň bilen Siz ygtybarly hyzmatdaş tapjakdygyňyza ynandyrýarys!

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Enjamlar we beýlekiler.
  • Gurluşyk / Suw we gaz üpjünçiligi
  • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
  • Öý we bakja / Öý, bakja we beýlekiler
Iş Ugry
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta