DIÝAR GURLUŞYK

Parahat 2, 12-nji mekdep binasynyň garşysynda, (ýerzeminde), Aşgabat/Türkmenistan

DIÝAR GURLUŞYK
Biz barada

"Diýar Gurluşyk", sungat we döredijilik birleşip, Siz üçin ýylylyk we rahatlyk bilen doldurylan özboluşly we atmosfera gurşawyny döredýär. Her ädimde rahatlygyňyza üns berip, Siziň geljekki ýaşaýyş jaýyňyzyň ruhuny açmak üçin şahsyýetiň inçe sapaklaryny tapýarys.
Diýar Gurluşykda binagärler we dizaýnerler toparymyzyň zehinini we tejribesini birleşdirdik, binagärlik dizaýny sungaty, içerki we daşarky dizaýn taslamalarynyň ösüşi, mebel önümçiligi ýaly ussatlygy hiç kimiňki bilen deňeşdirip bolmaýar.
Biziň çemeleşmämiz, işiňiz üçin iň möhüm görkezmeler bolan pikirleriňiz we islegleriňiz hyzmatdaşlyga esaslanýar. Öýüňizde we edaraňyzda sazlaşykly giňişlik baradaky arzuwlaryňyz bilen bize ynanyň we biz olary amala aşyrmaga hoşal bolarys!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Mebel / Öý mebelleri
  • Mebel / Ofis mebelleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta