Biz barada

HK "Dag arzuvy", Türkmenistanyň çäginde ösýän kompaniýa bolup, aşakdaky sebitlere ýükleri eksport we importyny, gury ýer, deňiz we howa ulaglary bilen daşamak hyzmatyny hödürleýär:
• Russiýa;
• Belarus;
• Ukraina;
• Türkiýe;
• Gruziýa;
• Azerbaýjan;
• Gazagystan;
• Özbegistan;
• Gyrgyzystan;
• Bölekleýin Ýewropa;
• Hytaý;
• Eýran
    Kompaniýamyzyň ökde hünärli işgärleri, hyzmatlaryň ýokary hilini we edepliligini öz işleriniň ileri tutulýan ugurlary hasaplap, isleg bildiren müşderler bilen ylalaşylar. Oňaýly nyrh şertlerini, gowy işleýän mehanizm we uzak möhletleýin özara peýdaly hyzmatdaşlygy hödürleýäris. Kompaniýamyza we biziň bilen hyzmatdaşlyk edýänleriň hemmesiniň abraýyna ýokary baha berýäris.
    Dürli ýurtlardan gelen hyzmatdaşlarymyz bilen geçirilen netijeli işleriň netijesinde harytlaryň wagtynda eltilmegini üpjün etmegi ynam bilen hödürleýäris.
    Kompaniýanyň müşderileri ownuk kärhanalar, piwo önümçiligi, kagyz, nebithimiýa, aýna we oba hojalygy bilen işleýän söwda kompaniýalarydyr.
   Taraplaryň arasynda öndürijilikli işleşmäge çalyşýarys we özara peýdaly teklipleri göz öňünde tutanymyzda, bilelikdäki işler üçin şertnamalar baglaşmaga taýýardyrys.
Size, işleriňizde üstünlik we rowaçlyk arzuw edýärin!

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Import ediji
  • Hyzmat
Karta