CLEVER KIDS

Aşgabat şäheri, Görogly köçesi (Perwomaýskaýa), Aşgabat Ýalkymy söwda merkezi, 2-nji gat, 15-nji otagy, Aşgabat/Türkmenistan

CLEVER KIDS
Biz barada

CLEVER KIDS çagalaryňyz üçin merkezdir.
Maksatnamalarymyz, özleriniň emosional we döredijilik potensialyny, görüş ýadyny, gözýetimlerini, sözleýişini ýüze çykarmak, ösdürmek, çaga dünýä we esasy ugry bermek üçin ýokary hünärli hünärmenleriň işini kadalaşdyrýar. Oňa garaşsyzlygy öwretmek we çagalarda bilim, grammatika, okamak, matematika, daşary ýurt dillerinde, döredijilige gyzyklanma döretmek.
Üstünlik üçin ähli umumy formularyň syrlaryny öwrenmek, halaýan zadyňyzy etmek, gowy gazanmagy öwrenmek isleseňiz, Size biziň okuwlarymyz gerek.
Olar size durmuşy döretmegiň, derňemegiň, başarnyklary ösdürmegiň, netije çykarmagyň, gowy endikleri döretmegiň, durmuşyň islendik ýagdaýynda gowy kesgitlenen maksatlaryňy we özüni alyp barşyňy gözegçilikde saklamagy öwreder.
Üstünligiňize ilkinji ädimleri ätmäge kömek ederis.
Ýokary hilli okuw programmalary bilen bilimiň ajaýyp arzan bahasy.
                 Okuw mowzuklary
"Hünär strategiýasy"
"Lideriň ýoly"
"Şahsyýetiň ýokarlanmagy"
"Düşünmek sungaty"
"Başlangyç, iş düzgünleri."
"Dolandyryşyň emele gelmegi we ösüşi"

Kategoriýalar
  • Bilim / Okuw merkezi
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta