ARZYLY SEPGIT

Türkmenabat ş., Senagat zolagy 6-nji jaý, Lebap/Türkmenistan

arzyly sepgit
Biz barada

“Arzyly Sepgit” hususy kärhanasy 2014-nji ýylyndan bäri Türkmenistanyň gurluşyk bazarynda işläp gelýär. “Arzyly Sepgit” hususy kärhanasy gurluşyk we abatlaýyş işlerini ýerine ýetirýär, şeýle hem täjirçilik desgalaryny gurmagy amala aşyrýar, kwartiralaryň bezegini we hususy ýaşaýyş jaýlarda abatlaýyş işlerini ýerine ýetirýär. Köp taslamanyň üstünlikli we netijeli durmuşa geçirilendigi sebäpli özümizi bu pudakda hünärmen diýip atlandyryp bileris. Biz ýokary tehnologiýaly enjamlary, häzirki zaman ýokary derejeli gurluşyk materiallaryny we ösen tehnologiýalary ulanýarys.

“Arzyly Sepgit” hususy gurluşyk firmasy diňe bir bellenilen möhletleri ýerine ýetirmek bilen çäklenmän, wagtyňyzy ýitirmezlik üçin ylalaşylan wagtdan has çalt işlemäge synanyşýar.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta