TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ARÇA MEBEL

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň jaý №13

image
Biz barada

“Arça Mebel” HK ýokary hilli daşary ýurt mebellerini ilata ýetirmegiň aladasynda.

Dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary hilli mebellerini  «Arça Mebel» hususy kärhanasy tarapyndan ýasalyp gelýär. 2005-nji ýylda döredilen bu hususy kärhanamyz ýokary hilli mebelleri, otag gapylary ýasap ilata amatly bahalardan ýetirmek üçin ýörite iş alyp barýar. Indi ençeme ýyl bäri Arça Mebel hususy kärhanasy agzybir işgärleri bilen ýokary hilli we amatly bahadan otag mebillerini ýasap Türkmenistanyň ähli künjeklerine eltip gurnamak, 1 ýyl kepillik bermek we kepillik möhleti tamamlanýança degişli mebeli bejermek we düzeltmek hyzmatlaryny ýerine ýetirmek ugrunda iş alyp baryp, müşderileriň hoşallygyny gazanýarlar. Şeýle-de kärhanamyzda alyjylara hödürlenilýän mebelleriň görnüşleriniň örän köp bolmagy bu hususy kärhananyň bäsdeşlerinden tapawutlandyrýan aýratynlyklaryň biridir. “Arça Mebel” hususy kärhanasynda müşderilere ýatylýan otag üçin niýetlenen mebeller, ýumşak diwanlar, stollar, oturgyçlar, çaga otagy üçin mebeller, telewizor goýmak üçin mebeller, okalga stollary, agaçdan yasalan islendik görnüşde merduwanlar,  aşhana mebelleri, otag gapylary we daşky (demir) gapylar, derwezeler we beýleki onlarça görnüşli mebelleri islegiňize görä ýasatmak bolar. Geljekde hem “Arça Mebel” hususy kärhanasy müşderleriň isleglerine görä mebelleri ýasap berip olaryň hoşallygyny gazanmak üçin goşmaça sowgatlary sowgat edip we artdyrmagy maksat edinýär.

Kategoriýalar
  • Mebel / Çaga mebelleri
Iş Ugry
Karta