"ARŞ" KARTON FABRIGI

G.Kuliýew 8, "Timar" binasy Aşgabat / Türkmenistan

"ARŞ" KARTON FABRIGI
Biz barada

“Arş” hojalyk jemgyýeti 2016-njy ýylda karton we karton önümlerini öndürmek maksady bilen döredildi. Esasy ünsümiz, gök önümler we miweler üçin karton gutular we gaplar ýaly dürli gaplama önümlerini öndürmek. Şeýle hem, restoran pudagy üçin azyk gaplamalarynda ökde we estetiki taýdan ýakymly iýmit gaplamalaryny üpjün edýäris.


Mundan başga-da, kompaniýamyz wtulki, gilzy  we şpuli ýaly silindr turbalaryny öndürmek bilen meşgullanýar. Bu önümler köplenç çaphana, dokma önümçiligi we başgalar ýaly dürli pudaklarda ulanylýar. Şeýle hem dokma pudagynda giňden ulanylýan konus bobbinlerinde ýöriteleşýäris.


Kompaniýamyz, iň täze tehnologiýany ulanyp we ýokary standartlary saklap ýokary hilli önümleri hödürlemäge çalyşýar. Önümçilik prosesiniň her bir tapgyry, ýokary hilli çig mal saýlamakdan başlap, ahyrky önümçilige we taýýar önümiň gaplanyşyna çenli jogapkärdiris.
Işimiziň netijesinde, ýokary hilli gaplama we zerur önümleriň üznüksiz üpjünçiligi bilen müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýarys. Biziň maksadymyz, ähli müşderilerimiz üçin ýokary hilli önümleri gysga wagta taýynlap  bermek bilen,  ygtybarly we jogapkärli hyzmatdaşlykda  bolmak.

 

Uly tejribämiz we ýokary hünärli işgärler toparymyzyň kömegi bilen, müşderilerimiziň iň ýokary talaplaryna laýyk gelýän önümleriň köp görnüşini hödürläp bilendigimize buýsanýarys. Müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyklara çalyşýarys, şonuň üçin olaryň isleglerini kanagatlandyrmaga hemişe taýyndyrys.

 

“Arş” ykdysady kompaniýasy ösüşe gönükdirilendir, şonuň üçin biz hemişe täze tehnologiýalara maýa goýýarys we innowasiýalary girizmäge çalyşýarys. Karton we karton önümleri pudagynda öňdebaryjy bolmak üçin kompaniýamyzyň ähli zerur çeşmeleriň we mümkinçilikleriň bardygyna ynanýarys. Islendik kynçylygy çözmäge we müşderilerimize iň oňat gaplama çözgütleri bilen üpjün etmäge taýýardyrys.

Kategoriýalar
  • Çig mallar we materiallar / Kagyz we karton
  • Gaplama / Gaplama materiallary
  • Gaplama / Gaplama we beýlekiler
  • Gaplama / Kagyz gaplar we gaplama
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta