ANYK MENZIL

Ak bugadaý etraby, Gämi geňeşligi, TS we TB-niň Senagat zolagy , Kökenli köçesi, 7-nji jaýy, Ahal/Türkmenistan

anyk menzil
Biz barada

“Anyk Menzil” HK 2017-njy ýylda döredildi.  Biziň kärhanamyz ýokary hünär derejeli hünärmenler we dünýä standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän enjamlar bilen üpjün edilip, ýokary hilli önümleri öndürýär. Kärhanamyz polipropilenden dürli görnüşli önümleri we mundan başgada işçi elliklerini   öndürmek bilen meşgullanýan Türkmenistandaky öňdebaryjy kärhanalaryň biridir.
 Kärhanamyzyň öndürýän önümleriniň ähli hil şahadatnamalary bar bolup, köpsanly kärhanalar, guramalar tarapyndan işjeň ulanylýandyr.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta