AKKUMULÝATOR MERKEZI

Akkumulýatorlaryň lomaý we bölekleýin satuwy

AKKUMULÝATOR MERKEZI
Biz barada

  "Akkumulýator Merkezi", takmynan 20 ýyl bäri awtoulag akkumulýatorlaryny satýan, gurnaýan we hyzmat edýän hünärmenler toparyny özünde jemleýär. Şeýle hem sargytlary ýurduň islendik ýerine ugradýarys.
  "Akkumulýator Merkezi" bu ugurdaky iň uly kompaniýalaryň biridir. Awtoulag we moto akkumulýatorlaryny gönüden-göni öndürýän belli markalar bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Şonuň esasynda hünärmenlerden hünär maslahatyny we iň elýeter bahalary hödürleýäris.
   Biz müňlerçe awtoulag sürüjileriň ynamyny gazandyk, netijede kanagatlanarly müşderilerimiz bar we köpüsi ýene-de bizi saýlaýarlar.
   Awtoulag akkumulýatorlary hakda biz HEMME ZADY bilýäris! Işgärlerimiz öz ugry boýunça hünärmenlerdir.

 

    Diňe biziň kompaniýamyzda şeýle ýokary derejeli hyzmaty tapyp bilersiňiz, ine aýratynlyklarymyz "şu ýerde we şu wagt":

1. Meseläňizi gündiziň ýa-da gijäniň islendik wagtynda çözüp berýäris. Hyzmatymyz gije-gündiziň dowamynda işleýär.

2. Zerur bolsa, ýüz tutaňyzdan soň bir sagadyň dowamynda baryp, awtoulagyňyzdaky akkumulýatory çalşyp bereris.

3. Işgärlerimiziň takyklygyny berk gözegçilikde saklaýarys. Şeýlelik bilen, ussa gijä galsa arzanladyş edýäris.

4. Eltip berme we gurnama hyzmaty bilen akkumulýatory satyn alanyňyzda - her 3 aýdan, öz hasabymyza elektrik enjamyna diagnostika edýäris.

5. Hünärmenlerimiz tarapyndan awtoulagyňyz üçin professional akkumulýatorlary saýlap bermeklik.

6. Köne akkumulýatorlary satyn alýarys.

7. 12 aýdan 24 aýa çenli kepillik berýäris.


   Biz diňe bir bölekleýin satuw bilen meşgullanman, sebitlerimiziň biri - lomaý satuwdyr.
   Hünärmenlerimiz islegleriňize görä akkumulýatorlaryň markasyny we modelini kesgitlemäge kömek ederler. Bize jaň etmek bilen - hünärli maslahaty alarsyňyz.
   Soraglaryňyz barmy? Islän wagtyňyz bize jaň ediň. Biz siz üçin günde 24 sagat, hepdede 7 gün işleýäris!

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik enjamlar we gurallar
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
  • Awtoulag / Awtoulag elektronikalary
  • Awtoulag / Awtoulag üçin goşmaça enjamlar we aksesuarlar
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy