TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

AK DAG

Täze Gurtly 43-nji jaý, B blok ýerzemin, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Siziň rahatlygyňyz üçin 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.
“AkDag” kompaniýasy Türkmenistanda 2017-nji ýyldan bäri önümçilik bazaryna çykýar we awtomatiki derwezeleri, rolikli ýapyk ulgamlary, pergolalary, guilotin aýnalaryny we örtüklerini satmakda öňdebaryjy bolup gelýär.
Önümçiligimiz durmaýar, bazaryň zerurlyklaryny göz öňünde tutup, assortimentimizi mümkin boldugyça täzelemäge synanyşýarys.
Kompaniýanyň gurluşy, sargytyň önümçilikden gurnama çenli hilini yzarlamaga mümkinçilik berýän yzygiderli birnäçe bölümden durýar.
"Akdag" türk "Asaş" kompaniýasynyň resmi paýlaýjysy. "Akdag" kompaniýasy önümçiligiň ähli tapgyrlarynda önümleriň hiline gözegçilik edýär: material satyn almakdan taýýar önümleriň çykarylyşyna çenli. Önümleriň ähli görnüşleri üçin 2 ýyl kepillik berilýär. Hilini kepillendirýäris.

Kategoriýalar
Iş Ugry
Karta