AJAP ÖNÜM

Türkmenistan, Mary welaýaty, Wekilbazar etraby, Mülkamaşa geňeşliginiň Garagum ýolunyň 1-nji kilometri

ajap önüm
Biz barada

Siziň howpsuzlygyňyz baradaky aladamyz biziň başlangyç nokadymyz boldy.
 “Ajap Önüm” hojalyk jemgiýeti siziň howpsuz ýol hereketiňiz üçin berk we ýokary hilli tormoz kolodkalary öndürýär. Tebigata zyýansyz önümçilik biziň esasy üns merkezimizde. Şonuň üçin hem önümlerimiziň we önümçilik tehnologiýalarymyzyň ekologiýa taýdan zyýansyz bolmagyna aýratyn ähmiýet berýäris.
Esasy aýratynlyklarymyzyň ýene biri hem,Türkmenistanda ilkinji tormoz kolodkalary öndürýän kärhana bolmagymyzdyr.
Biz azbestsiz keramiki togtatyjy kolodkalary öndürmek üçin innowasiýon tehnologiýalary ulanýarys.
Öňde goýan esasy wezipämiz, önümleriň dürli görnüşi bilen müşderilerimiziň talaplaryna jogap bermek we olaryň hoşallygyny gazanmakdyr.
Biziň maksadymyz, tormoz kolodka bazarynda iň halanýan we saýlanýan marka bolmakdyr.
GUNT- Ýyndamlygyň arkasyndaky täsin güýç. 

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta