TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ADL-FETTAH HEÝKELTARAŞLY ÖÝ

Änew/Türkmenistan

ADL-FETTAH HEÝKELTARAŞLY ÖÝ
Biz barada

Adl-Fettah mebel pudagynda abraýly mebel öndürijileriň biridir. Mebel önümlerini siziň göz öňüne getirişiňiz ýaly ýasaýarys. Işimiziň esasy ýörelgesi önümleriň hiline, owadanlygyna we ulanylyş aňsatlygyna degişlidir. Mundan başga-da, bellenilen möhletlerde ýerine ýetirýäris we mümkin boldugyça çalt işleýäris. Döwrebap önümçilik ýeňillikleriň bolmagy, aýratyn sargytlar üçin dürli mebel görnüşlerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Ýokary depginde önümçilik, işiň gysga wagtda ýerine ýetirilmegine we çykdajylary azaltmaga ýardam edýär. Önümiň ygtybarlylygy we berkligi innowasiýa tehnologiýalary bilen gaýtadan işlenen çig mallary we ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmak arkaly gazanylýar. Toparymyz ökde hünärmenlerden ybarat bolup, olaryň baý tejribesi we amallaryň anyk tertibi ýokary hilli mebel bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Mebel / Öý mebelleri
  • Mebel / Ofis mebelleri
  • Mebel / Çaga mebelleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta