ADELL

G. Kuliýew köçesi, (Obýezdnoý) 29, bina "Rowana", Aşgabat/Türkmenistan

ADELL
Biz barada

"Adell" - hammam we aşhana markaly sanitariýa enjamlary. Önümleriň görnüşiniň köp bolmagy her bir alyjy islegine we býudjetine görä islän zadyny saýlap bilýär. Diňe ýokary hilli haryt satylýar, müşderilerimiziň abraýyna we pikirine sarpa goýulýar.
Maksadymyz önümleriň toplumyny yzygiderli doldurmak, hyzmat goldawy, maslahat beriş kömegi. Näme saýlamalydygyňyz barada soraglaryňyz ýa-da şübheleriňiz bar bolsa ýa-da dogry önüm tapyp bilmeseňiz, harytlaryň ähli görnüşi we iberilmegi bilen baglanyşykly ähli zerur soraglara jogap berjek we size kömek bermäge taýýar hünärmenlerimiz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz, dürli harytlarda peýdaly maslahat alyp, iň oňat wariandy saýlarsyňyz!

Kategoriýalar
  • Elektronika we öý enjamlary / Kiçi aşhana enjamlary
  • Gurluşyk / Santehnika
  • Öý we bakja / Hammam we hajathana üçin harytlar
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta